Zadania z zakresu administracji rządowej

Do zadań powiatu z zakresu administracji rządowej realizowanych przez PCPR należy w szczególności:

  1. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia,
  2. pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej statut uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
  3. podejmowanie innych działań przewidzianych w odrębnych ustawach,

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij