Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19

Baner z logotypami funduszy europejskich

Powiat Braniewski reprezentowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Braniewie w okresie od 31 lipca 2020 do 30 listopada 2020 jest realizatorem Projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID -19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 – Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19  w obszarze pieczy zastępczej na terenie powiatu braniewskiego. W ramach projektu zaplanowano udzielenia wsparcia dla dzieci, rodziców zastępczych oraz pracowników instytucjonalnej pieczy zastępczej tj.

 

  •  Zakup wyposażenia niezbędnego do nauczania zdalnego tj. laptopów, drukarek, oprogramowania dla dzieci   z niepełnosprawnością, sprzętu audiowizualnego.
  • Zakup środków ochrony osobistej oraz wyposażenia niezbędnego do bezpośredniej walki z epidemią tj. rękawice, maseczki, płyny dezynfekcyjne.
  • Zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny lub izolacji dla wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej.

 

Wartość projektu : 219 275 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich : 184 805 zł

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij