Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2023 roku

Program pilotażowy „Aktywny Samorząd” w 2023 roku obejmuje następujące formy wsparcia:

Wnioski o wsparcie w ramach Modułu I są dostępne w zakładce POBIERANIE, natomiast wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać tylko elektronicznie na stronie https://sow.pfron.org.pl/.  Zachęcamy do składania w ten sam sposób wniosków w ramach Modułu I.

Termin przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

Modułu I – od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023r.

Modułu II – od dnia 01 marca 2023 r. do dnia 31 marca 2023r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023),

Wnioski o wsparcie w ramach Modułu I są dostępne w zakładce POBIERANIE, natomiast wniosku o dofinansowanie w ramach Modułu II można składać tylko elektronicznie na stronie https://sow.pfron.org.pl/.  Zachęcamy do składania w ten sam sposób wniosków w ramach Modułu I.

WAŻNE: Wnioskodawca może występować prze pełnomocnika zgodnie z pełnomocnictwem w zwykłej formie ( dotyczy Modułu I)

Wzór Pełnomocnictwa PDF [pdf, 99.51 kB] DOC [doc, 15.76 kB]

Wzór odwołania Pełnomocnictwa PDF [pdf, 102.32 kB] DOC [doc, 17.8 kB] 

 

Informujemy i jednocześnie zachęcamy  do składania  elektronicznie poprzez darmowy System SOW (https://sow.pfron.org.pl) wniosków o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Module I.

Do złożenia wniosku potrzebny będzie: dostęp do Internetu, konto w Systemie SOW i Profil Zaufany, który umożliwia elektroniczne podpisywanie dokumentów.

Profil Zaufany zakładamy internetowo (www.obywatel.gov.pl) i potwierdzamy w instytucji (np. ZUS,Urząd Skarbowy) lub online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

Moduł I:    W 2023 roku realizowane będą następujące formy wsparcia: 

1. Obszar A Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu ruchu

 Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:
w Zadaniu nr 1 – 70.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000zł

Adresat programu

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku osób do 16 roku życia),

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu,

2. Obszar A Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 280,00zł w tym:

– dla kosztów kursu i egzaminów kategorii B – 2 310,00zł,

– dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3 850,00zł,

– dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880,00 zł,

– dla kosztów usług tłumacza migowego – 550,00zł

Adresat programu

Zadanie 2:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu ruchu,

Zadanie 3:

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej,

– dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.

3. Obszar A Zadanie 4 –  pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu dla osób z dysfunkcją narządu słuchu

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 4 400,00zł

Adresat programu

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności ,

–  wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu słuchu,

4. Obszar B Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 1:

– dla osoby niewidomej – 10.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 16.500 zł,

– dla pozostałych adresatów w zadaniu– 10.000 zł,

Adresat programu

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia –  orzeczenie o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku,

5. Obszar B Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2:

– dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,

– dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3 300 zł,

– dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,

Adresat programu

– pomoc udzielona w ramach Obszaru B,

6. Obszar B Zadanie 3 – pomoc w zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 000 zł

Adresat programu

– umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu wzroku,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

7. Obszar B Zadanie 4 – pomoc w zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 6 000 zł

Adresat programu

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– dysfunkcja narządu słuchu,

– trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.

8. Obszar B Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 1 650 zł

Adresat programu

– pomoc udzielona w zad. 1,3 lub 4,

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

9. Obszar C Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym

Adresaci programu

Zadanie 1:

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,

– zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

Maksymalna kwota dofinansowania:

Obszaru C w Zadaniu 1 – 17.600,00 zł., z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500,00 zł.

10. Obszar C Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 2 – 3.850 zł,z czego na zakup jednego akumulatora nie więcej niż 1.100zł

Adresat programu

– znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.

11. Obszar C Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 3 dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:

– w zakresie ręki – 13.200 zł,

– przedramienia – 28.600 zł,

– ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,

– na poziomie podudzia – 19.800 zł,

– na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,

– uda i wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,

z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,

Adresat programu

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie,

12. Obszar C Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

w Zadaniu nr 4 – do 30% kwot, o których mowa w zadaniu C 3,

Adresat programu

– stopień niepełnosprawności,

– wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,

– potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.

13. Obszar C Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniem się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowania przedmiotu dofinansowania.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 8 250 zł.

Adresat programu

– znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczeniem o niepełnosprawności,

– wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,

– dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,

– zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.

14. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

– 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Adresat programu

– znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,

– aktywność zawodowa,

– pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Moduł II – dofinansowanie do nauki na poziomie wyższym

należy przez to rozumieć naukę w następujących formach edukacji na poziomie wyższym: studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu); szkole policealnej.

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która:

 1. posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. pobiera naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

W programie nie mogą uczestniczyć osoby niepełnosprawne, które:

 1. posiadają wymagalne zobowiązania wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub wobec Realizatora programu,
 2. aktualnie mają przerwę w nauce (np. urlop dziekański, urlop zdrowotny).

W 2023 roku kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr/półrocze wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia: – do 1.100 zł- dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1.650 zł dla pozostałych Wnioskodawców
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego
  – do 4.400 zł,
 3. opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów; dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania do czesnego na drugim i kolejnych kierunkach może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków nauki. Dofinansowanie powyżej kwoty 2 200 zł jest możliwe, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę, z zastrzeżeniem zasad dotyczących wkładu własnego.

Dodatek na pokrycie innych kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku jest uzależniona od poziomu nauki i postępów w nauce. W stosunku do wyliczonej dla Wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku, wysokość dodatku możliwego do wypłaty wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, a w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75%,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym;
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i uczestnicy studiów doktoranckich (III stopnia) mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Dodatek nie przysługuje, jeśli Wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki, ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych zadaniach:

w module II – w zakresie kosztów czesnego:

 1. 15% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 2. 65% wartości czesnego – w przypadku przyznania dofinansowania dla zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

Z wniesienia udziału własnego w kosztach czesnego zwolniony jest Wnioskodawca, którego przeciętny miesięczny dochód w gospodarstwie domowym nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

 Z aktualnymi warunkami dofinansowania (wysokość i zasady) można się zapoznać

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Ostatnie wpisy

Accessibility
Zamknij